WYPRAWKA SZKOLNA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94, VI Liceum Ogólnokształcące)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6:
VI Liceum Ogólnokształcące im.Obrońców Helu
SP Mistrzostwa Sportowego 94 im.Hanzy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

06.09.2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1617/22 Prezydenta Miasta Gdańska z 23 sierpnia 2022r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022r. - do 9 września 2022 ustala się termin składania wniosków "wyprawki szkolnej" w szkołach mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Wniosek składa opiekun ucznia albo pełnoletni uczeń do dyrektora szkoły najpóźniej do 9 września 2022 r. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wnioski uczniów wraz z załącznikami pozostają w szkole).

Rządowy program Wyprawka szkolna jest przeznaczony dla rodzin uczniów z niepełnosprawnością. Program ma na celu udzielenie dodatkowej pomocy finansowej w dla tej grupy uczniów z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Mogą o nią wnioskować uczniowie:

  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.
Wzór wniosku oraz szczegółowe zasady przyznawania świadczenia - w załącznikach.
powrót do góry