Zespół ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Wychowawczej w ZSO nr 6 w Gdańsku

Katarzyna Grecka – Bączkowska

psycholog szkolny

tel. 58 346 38 21 w.39

Poniedziałek     9.00 - 14.00

Wtorek          10.45 - 15.15

Środa             9.00 - 11.00

Czwartek        7.00 -  12.00

Piątek             8.00 - 11.30

Bogumiła Jarosz

pedagog szkolny 

tel. 58 346 38 21 w.37

Poniedziałek   9.00 - 12.15

Wtorek          9.00 - 12.15

Środa           9.00 - 15.00

Czwartek      9.00- 13:00

Piątek           9.00 - 14.30

Konsultacje   14.30-15.30

*Godziny pracy logopedy są ustalane z rodzicem, za jego zgodą, po zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną..

Iwona Wróblewska

pedagog specjalny

tel. 58 346 38 21 w.37

Poniedziałek:  14.30 - 17.00

Wtorek:         14.30 - 17.00

Środa:           14.30 - 17.00

 Rodziców prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje telefonicznie lub przez dziennik GPE.

Plan pracy zespołu:

Zebranie informacji o uczniach, zapoznanie się z dokumentacją uczniów posiadających opinie, orzeczenia z PPP, uczniów przewlekle chorych.

Zakwalifikowanie uczniów do odpowiednich form wsparcia. Omówienie i koordynowanie działań terapeutyczno – edukacyjnych, wychowawczych wobec uczniów.

Koordynacja  realizacji  działań z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego prowadzonego przez nauczycieli doradców zawodowych i wychowawców.

Koordynacja  realizacji  i gromadzenie dokumentacji uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IPET, program rewalidacji, arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia).

Dokonanie  oceny i ewaluacja  efektywności   Indywidualnego Programu Terapeutycznego ucznia z orzeczeniem, okresowa wielofunkcyjna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

Organizacja  warsztatów, aktywności  przewidzianych w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym szkoły.

Konsultacje dla wychowawców i nauczycieli. Mediacje z rodzicami. Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Współpraca  z Dyrekcją szkoły w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania uczniów na terenie szkoły.

Kontynuacja opieki psychoterapeutycznej nad uczniami objętymi programem Kalkulator w SP 94 i VI LO.

Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (min. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kuratorami sądowymi,  inspektorami policji ds. spraw nieletnich, funkcjonariuszami Straży Miejskiej, CIK, GCPU).

Współpraca z rodzicami uczniów,  zwiększenie spójności oddziaływania wychowawczego szkoły i domu poprzez wspólne rozwiązywanie problemów zaistniałych na terenie klasy i szkoły oraz środowiska dziecka.

Wsparcie uczniów z zagranicy. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej.

Innowacje pedagogiczne:

  • „W poszukiwaniu własnego Ja – edukacja psychologiczno – pedagogiczna” realizowana w klasie lingwistyczno – psychologicznej
  • Integracja środowiska uczniów z osobami niepełnosprawnymi. Innowacja pedagogiczna „Łączymy dwa światy”
  • ReGeneracja – klasa 2 i 3 LO

Aktualizacja działań pedagogiczno- psychologicznych w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym  szkoły,  koordynacja procedur interwencji kryzysowych szkoły.