Projekt edukacyjny

„Hanza bez tajemnic- żeglowanie przez wieki”

Rok szk. 2021/2022


Wstęp

30 kwietnia 2020 r. Uchwałą nr XXII/568/20 Rady Miasta Gdańska SPMS nr 94 otrzymała imię Hanzy. Z powodu pandemii Covid 19, społeczność szkolna nie mogła wówczas odpowiednio świętować tego wydarzenia, ale od tego dnia utożsamia się ze słowami Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza wypowiedzianymi podczas Zjazdu Hanzy w Salzwedel w Niemczech w 2008 r.: ”Dla nas Gdańszczan HANZA to pojęcie wypełnione wciąż konkretną treścią – z hanzeatyckiej przeszłości czerpaliśmy i czerpiemy umiłowanie ducha wolności, niezależności i międzyludzkiej solidarności. Hanza to część współczesnej tożsamości Gdańska”.

W 2021 roku Gdańsk obchodzi 660. rocznicę swego pierwszego uczestnictwa w Zjeździe „Starej” Hanzy. Ten historyczny Zjazd odbył się we wrześniu 1361 roku w mieście Greifswald. Dzięki przywilejom uzyskanym w licznych państwach Europy, kupcom gdańskim przysługiwały szerokie uprawnienia żeglugi i handlu międzynarodowego. Przy okazji wymiany handlowej, następowała wymiana myśli, wzorców prawa oraz styk różnych kultur.

Z wyżej wymienionych powodów, wrzesień 2021r. jest okazją, by rozpocząć wraz z uczniami odkrywanie miast członkowskich i przybliżyć im historię Hanzy. Cel ten jest głównym założeniem cyklicznego - rocznego projektu edukacyjnego pt.:”Hanza bez tajemnic- żeglowanie przez wieki”. Projekt rozpoczyna się z dniem 01.09.2021r. i trwać będzie do końca maja 2022r., przy czym zakłada się kolejne edycje projektu w nadchodzących latach szkolnych.

Cele edukacyjne:

 1. Poznanie Hanzy i państw członkowskich.
 2. Nauka tolerancji i wzajemnego poszanowania.
 3. Wymiana doświadczeń edukacyjnych i sportowych z innymi miastami członkowskimi.

 

Cele praktyczne:

 1. Uczeń wie, czym jest Hanza.
 2. Uczeń zna państwa członkowskie Hanzy.
 3. Uczeń odkrywa bogate i różnorodne dziedzictwo Europy, rozumie i akceptuje odmienności kulturowe, obyczajowe, polityczne i społeczne narodów.
 4. Uczeń odnajduje własną tożsamość w oparciu o wzorce godne naśladowania.

 

Opis projektu:

Projekt ma charakter interdyscyplinarny i będzie realizowany na zajęciach z wychowawcą klasy, historii, języka polskiego, WOS, plastyki/techniki, zaj. komp. i zaj. sport. Zasięgiem obejmuje klasy 1- 8 z SPMS nr 94 im. Hanzy w Gdańsku. Koordynatorem prac dla danej klasy jest jej wychowawca.

Każdy poziom edukacyjny w SPMS nr 94 im. Hanzy w Gdańsku otrzyma na dany rok szkolny swojego patrona - wybrane miasto hanzeatyckie. Przez okres trwania projektu, zadaniem grup, będzie poznać jak najdokładniej swojego patrona, ze szczególnym uwzględnieniem ciekawostek i związków patrona z Hanzą. Przykładowe zagadnienia do opracowania w zespołach:

 1. Życie dawnych mieszczan.
 2. Przy kupieckim stole.
 3. Flota.
 4. Kamienice/zabytki.

Czas przeznaczony na realizację poszczególnych zagadnień i wykonanie zadań jest zależny od możliwości organizacyjnych grupy i pozostaje w gestii koordynatora. Wychowawca klasy wspólnie z uczniami ustala szczegółową tematykę i harmonogram projektu. Projekt musi być zwieńczony pracą zbiorową, która zostanie zaprezentowana całej społeczności szkolnej. Efekty działań powinny być dokumentowane – relacje na fb szkoły. Można prezentować część dorobku grupy, np. scenkę sytuacyjną, czy wystawę prac plast.- tech. w dowolnym momencie trwania projektu. Jednak podsumowanie całości, nastąpi podczas tygodnia hanzeatyckiego, w przedostatnim tygodniu maja, w związku z Międzynarodowym Dniem  Hanzy/ Święto Hanzy, który przypada na 3 sobotę maja każdego roku.

Prezentacja i podsumowanie projektu powinno zawierać: prezentację multimedialną/inscenizację, która zostanie zaprezentowana całej społeczności szkolnej podczas tygodnia hanzeatyckiego (przedostatni tydzień maja), charakterystyczny obiekt (kamienica/ inny zabytek) wykonany w formie przestrzennej  (może być makieta) oraz lapbook. Grupa może też zaprezentować edukacyjną grę plenerową (szkolną/ uliczną).

Klasy i ich patroni w roku szkolnym 2021/2022:

Klasy 1 - Gdańsk

Klasy 2 - Szczecin

Klasy 3 - Ryga

Klasy 4 - Brugia

Klasa 5 - Kaliningrad

Klasa 6 - Tallin

Klasy 7- Lubeka

Klasy 8 – Kowno

 

Dodatkowe informacje:

W ramach projektu, w roku szk. 2021-2022 zostanie przeprowadzony konkurs miejski – odpowiedzialna p. O. Wierszko- Hoffmann. 

W ramach projektu zaleca się wycieczki śladami Hanzy w Gdańsku, w szczególności do Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Narodowego Muzeum Morskiego oraz  Muzeum Archeologicznego.

 

Przygotowały: Olga Wierszko- Hoffman

Ewa Wosińska- Stelter