Zespół ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Wychowawczej w ZSO nr 6 w Gdańsku

Plan pracy zespołu:

Zebranie informacji o uczniach, zapoznanie się z dokumentacją uczniów posiadających opinie, orzeczenia z PPP, uczniów przewlekle chorych.

Zakwalifikowanie uczniów do odpowiednich form wsparcia. Omówienie i koordynowanie działań terapeutyczno – edukacyjnych, wychowawczych wobec uczniów.

Koordynacja  realizacji  działań z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego prowadzonego przez nauczycieli doradców zawodowych i wychowawców.

Koordynacja  realizacji  i gromadzenie dokumentacji uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IPET, program rewalidacji, arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia )

Dokonanie  oceny i ewaluacja  efektywności   Indywidualnego Programu Terapeutycznego ucznia z orzeczeniem, okresowa wielofunkcyjna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

Organizacja  warsztatów, aktywności  przewidzianych w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym szkoły.

Konsultacje dla wychowawców i nauczycieli. Mediacje z rodzicami. Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Współpraca  z Dyrekcją szkoły w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania uczniów na terenie szkoły.

Kontynuacja opieki psychoterapeutycznej nad uczniami objętymi programem Kalkulator w SP 94 i VI LO.

Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (min. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kuratorami sądowymi,  inspektorami policji ds. spraw nieletnich, funkcjonariuszami Straży Miejskiej, CIK, GCPU).

Współpraca z rodzicami uczniów,  zwiększenie spójności oddziaływania wychowawczego szkoły i domu poprzez wspólne rozwiązywanie problemów zaistniałych na terenie klasy i szkoły oraz środowiska dziecka.

Wsparcie uczniów z zagranicy. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej.

Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.                                                                                  Innowacja pedagogiczna- Uczniowska Interwencja Kryzysowa.

Integracja środowiska uczniów z osobami niepełnosprawnymi.                                                            Innowacja pedagogiczna „Łączymy dwa światy”

Aktualizacja działań pedagogiczno- psychologicznych w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym  szkoły,  koordynacja procedur interwencji kryzysowych szkoły.

Nauczanie zdalne (dotyczy wprowadzenia zajęć online). Kontynuacja działania grup wsparcia w aplikacji Teams.

Skład zespołu:

Katarzyna Grecka – Bączkowska

psycholog szkolny LO i SP

tel. 58 346 38 21 w.39

poniedziałek: 7.00 - 15.00

wtorek: 7.00 - 16.00

środa: 7.00 - 11.00

czwartek: 7.00 - 12.00

piątek: 7.00 - 14.00

Bogumiła Jarosz

pedagog szkolny LO

tel. 58 346 38 21 w.37

poniedziałek: 9.00 - 12.00

wtorek: 9.00 - 13.00

środa: 9.00 - 15.00

czwartek: 9.00 - 14.00

piątek: 9.00 - 13.00

Żaneta Grączyńska

pedagog SP i nauczyciel współorganizujący kształcenie

tel. 58 346 38 21 w.39

środa: 11.30 - 15.00

czwartek: 10.00 - 15.00

piątek: 9.00 - 11.30

Julita Groenwald – Pawelec nauczyciel współorganizujący kształcenie
Iwona Wróblewska nauczyciel współorganizujący kształcenie