Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

W terminie głównym

język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

 

 

język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

 

matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r.  (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

6 lipca 2023 r.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (w minutach)

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90 (tu też arkusz dla cudzoziemców!)

do 135


Ważne terminy dla uczniów klas ósmych w roku szkolnym 2022/2023

Złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

do 30 września

2022 r.

załącznik 3a

Przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

do 17 października 2022 r.

opinia, zaświadczenie lekarskie

Złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze

wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu

pisemnej informacji przygotowanym przez szkołę

do 24 listopada 2022 r.

załącznik 4b

 

złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

do 23 lutego 2023 r.

załącznik 3a

Informatory, komunikaty, wzory załączników umieszczone na stronie:

https://oke.gda.pl/index.php?page=egzamin-osmoklasisty