Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022

Złożenie do dyrektora szkoły deklaracji wstępnej oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego

do 30 września

2021 r.

Deklaracja – załącznik 1a

 

Nanoszenie zmian w deklaracjach – deklaracja ostateczna

do 7 lutego

2022 r.

 

Deklaracja – załącznik 1a

 

Uzupełnienie dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego

Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności danych w deklaracji. Przekazanie zweryfikowanych potwierdzeń do szkoły

Złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań warunków lub formy egzaminu maturalnego

do 15 lutego

2022 r.

Informacja o dostosowaniach warunków lub formy egzaminu maturalnego – załącznik 4b

Złożenie do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku uzyskania tytułu laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji

do 20 kwietnia

2022 r.

Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty/laureata olimpiady – załącznik 5a

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie głównym

4 – 23 maja

2022 r.

 

Złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym –

załącznik 6

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu

5 lipca

2022 r.

 

Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

do 12 lipca

2022 r.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym –

załącznik 7

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym

23 sierpnia

2022 r.

 

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu po sesji poprawkowej

9 września

2022 r.

 


Terminy matur w roku szkolnym 2021/2022

Część pisemna egzaminu w terminie głównym

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

środa

język polski – pp**

język łaciński i kultura antyczna – pr**

5

czwartek

matematyka – pp

historia muzyki – pr

6

piątek

język angielski – pp

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

7, 8 – sobota, niedziela

9

poniedziałek

język angielski – pr

język angielski – dj**

filozofia – pr

10

wtorek

język polski – pr

język francuski – pr

język francuski – dj

11

środa

matematyka – pr

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

12

czwartek

biologia – pr

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

13

piątek

wiedza o społeczeństwie – pr

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

14, 15 – sobota, niedziela

16

poniedziałek

chemia – pr

język włoski – pr

język włoski – dj

17

wtorek

historia – pr

języki mniejszości narodowych – pp

18

środa

geografia – pr

języki mniejszości narodowych – pr

19

czwartek

fizyka – pr

historia sztuki – pr

20

piątek

informatyka – pr

język kaszubski – pr

język łemkowski – pr

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

5 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

5 lipca 2022 r.

 

Część pisemna – POPRAWKI

23 sierpnia 2022 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

9 września 2022 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

9 września 2022 r.