Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023

Złożenie do dyrektora szkoły deklaracji wstępnej oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego

do 30 września

2022 r.

Deklaracja – załącznik 1a

 

Nanoszenie zmian w deklaracjach – deklaracja ostateczna

do 7 lutego

2023 r.

 

Deklaracja – załącznik 1a

 

Uzupełnienie dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego

Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności danych w deklaracji. Przekazanie zweryfikowanych potwierdzeń do szkoły

Złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań warunków lub formy egzaminu maturalnego

do 10 lutego

2023 r.

Informacja o dostosowaniach warunków lub formy egzaminu maturalnego – załącznik 4b

Złożenie do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku uzyskania tytułu laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji

do 20 kwietnia

2023 r.

Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty/laureata olimpiady – załącznik 5b

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie głównym

4 – 22 maja

2023 r.

 

Egzamin maturalny w części ustnej w terminie głównym: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski

od 10 do 23 maja
(z wyjątkiem
14 i 21 maja)

Egzamin jest przeprowadzany
w szkołach według
harmonogramów ustalonych
przez przewodniczących
zespołów egzaminacyjnych.

Złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym –

załącznik 6

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu

7 lipca 2023 r.

 

Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

do 14 lipca

2023 r.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym –

załącznik 7

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym

22 sierpnia

2023 r.

 

Egzamin maturalny w części ustnej w terminie poprawkowym

21 sierpnia

2023 r.

 

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu po sesji poprawkowej

8 września

2023 r.

 

 

Informatory, komunikaty, wzory załączników umieszczone na stronie:

https://oke.gda.pl/index.php?page=informatory-9


Terminy matur w roku szkolnym 2022/2023


Część pisemna egzaminu w terminie głównym

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

czwartek

język polski – pp

 

5

piątek

język angielski – pp

język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp

6, 7 – sobota, niedziela

8

poniedziałek

matematyka – pp

język kaszubski– pr

język łemkowski – pr

język łaciński i kultura antyczna - pr

9

wtorek

język angielski – pr
język angielski – dj

filozofia - pr

10

środa

wiedza o społeczeństwie – pr

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

11

czwartek

biologia – pr

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

12

piątek

matematyka – pr

język francuski – pr

język francuski – dj

13, 14 – sobota, niedziela

15

poniedziałek

chemia – pr

historia muzyki - pr

16

wtorek

geografia – pr

języki mniejszości narodowych – pp

17

środa

język polski – pr

języki mniejszości narodowych – pr

18

czwartek

historia – pr

język włoski – pr

język włoski – dj

19

piątek

fizyka – pr

historia sztuki – pr

20, 21 – sobota, niedziela

22

poniedziałek

informatyka – pr

język hiszpański – pr*
język hiszpański – dj*

 

Część ustna egzaminu w terminie głównym

od 10 do 23 maja
(z wyjątkiem
14 i 21 maja)

język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany
w szkołach według
harmonogramów ustalonych
przez przewodniczących
zespołów egzaminacyjnych.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

7 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

7 lipca 2023 r.

 

POPRAWKI część pisemna

22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00

POPRAWKI część ustna

21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek)

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

8 września 2023 r.