REGULAMIN
Zimowych półkolonii 2023 organizowanych
w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 im.Hanzy w Gdańsku

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Organizatorem zimowych półkolonii 2023 jest SPMS nr 94 im. Hanzy w Gdańsku.
 2. Termin i liczbę uczestników półkolonii przedstawia poniższa tabela:

 

Turnus

Termin

Godz.

Liczba
grup

Liczba
uczestników

Liczba
opiekunów

 

I

 

16.01.-20.01.2022r.

 

7:30-15:30

 

3 dla klas 1-3

 

do 15 os. w grupie

 

3

 

1 grupa dla kl. 4-8

 

do 20 osób w grupie

 

1

 1. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w grupach liczących maksymalnie w kl.1-3 -15 uczestników a w kl. 4-8 – 20 uczestników.
 2. Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie uczniowie klas Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 im. Hanzy w Gdańsku.
 3. W ramach półkolonii będą prowadzone zajęcia sportowe,
  krajoznawcze oraz gry i zabawy integracyjne.
 4. Zimowe półkolonie 2023 są bezpłatne. Rodzic zobowiązuje się do pokrycia cen biletów wstępu do odwiedzanych w czasie półkolonii, miejsc. Szczegóły zostaną podane po zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie.
 5. Obiady i ich cena uzależnione są do ilości zainteresowanych osób.

REKRUTACJA

 1. Rekrutacja na półkolonie odbywa się w dniach 22-31 grudnia 2022r.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
  • zapoznanie się i akceptacja regulaminu półkolonii,
  • wysłanie na adres sekretariatu szkoły w terminie do 31 grudnia 2022 r. prawidłowo i czytelnie (drukowanymi literami lub komputerowo) wypełnionej Karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii w SPMS nr 94 (Załącznik nr 1)
  • pozytywna opinia komisji rekrutacyjnej.
 3. Gdy liczba chętnych będzie większa od liczby miejsc, o przyjęciu na półkolonie decydować będą poniższe kryteria:
  • Oboje rodzice dziecka są osobami pracującymi
  • Rodzeństwo uczęszcza do SPMS nr 94
 4.  O zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie rodzic zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

 ZAŁĄCZNIKI:
1. Karta kwalifikacyjna uczestnika Zimowych półkolonii 2023 (Załącznik nr 1)