MATURY POPRAWKOWE - 23 sierpnia 2022 (wtorek) godzina 9:00

  • Zdąjący proszeni są o przybycie do szkoły na godzinę 8:30.
  • Szczegółowy harmonogram egzaminu będzie znajdował się na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.
  • Każdy zdający ma obowiązek posiadania dowodu tożsamości, długopisu z czarnym wkladem.
  • Komunikat o przyborach w załączniku.
  • Szatnia szkolna w sali 002 na parterze.

Część pisemna – POPRAWKI

23 sierpnia 2022 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

9 września 2022 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

9 września 2022 r.