REGULAMIN
Zimowych półkolonii 2024 organizowanych
w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 im.Hanzy w Gdańsku

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Organizatorem zimowych półkolonii 2024 jest SPMS nr 94 im. Hanzy w   Gdańsku.
 2. Termin i liczbę uczestników półkolonii przedstawia poniższa tabela:

Turnus

Termin

Godz.

Liczba
grup

Liczba
uczestników

Liczba
opiekunów

 

I

 

29.01.-02.02.2024r.

 

7:30-15:30

 

3 gr. dla klas 1-3

 

do 15 os. w grupie

 

3

 

1 grupa dla kl. 4-8

 

do 20 osób w grupie

 

1

 1. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w grupach liczących maksymalnie w kl.1-3 - 15 uczestników a w kl. 4-8 – 20 uczestników.
 2. Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie uczniowie klas Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 im. Hanzy w Gdańsku.
 3. W ramach półkolonii będą prowadzone zajęcia sportowe,
  krajoznawcze oraz gry i zabawy integracyjne.
 4. Zimowe półkolonie 2024 są bezpłatne. Rodzic zobowiązuje się do pokrycia cen biletów wstępu do odwiedzanych w czasie półkolonii, miejsc. Szczegóły zostaną podane po zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie.

REKRUTACJA

 1. Rekrutacja na półkolonie odbywa się w dniach 03-19 stycznia 2024r.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

         a) zapoznanie się i akceptacja regulaminu półkolonii,

         b) przyniesienie lub wysłanie na adres sekretariatu szkoły w terminie do 19 stycznia 202 r. prawidłowo i czytelnie (drukowanymi literami lub komputerowo) wypełnionej Karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii w SPMS nr 94 (Załącznik nr 1)

         c) pozytywna opinia komisji rekrutacyjnej.

 1. Gdy liczba chętnych będzie większa od liczby miejsc, o przyjęciu na półkolonie decydować będą poniższe kryteria:
   a) oboje rodzice dziecka są osobami pracującymi,

         b) dziecko ma rodzeństwo uczęszczające do SMPM nr 94,

         c) dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej.

 1. O zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie rodzic zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

 

 ZAŁĄCZNIKI:
1. Karta kwalifikacyjna uczestnika Zimowych półkolonii 2024 (Załącznik nr 1)