Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym obniżeniem kosztów utrzymania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- Roboty instalacyjne - elektryczne

-Wymiana instalacji wodociągowej: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji;

-Wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników

-Docieplenie ścian i dachu

-Remont kominów

-Wymiana wskazanych w dokumentacji projektowej okien zewnętrznych na okna drewniane z nawiewnikami o parametrach wskazanych w dokumentacji

-Wymiana drzwi zewnętrznych wskazanych w dokumentacji projektowej;

-Remont zewnętrznych drzwi przeznaczonych do zachowania (oczyszczenie, szlifowanie, szpachlowanie i malowanie);

-Wymiana istniejących schodów w pom 4.13 na stalowe, spiralne , systemowe;

-Remont elewacji

- Uzupełnienie ubytków w murowanych ścianach ceglanych,

- Uzupełnienie i ujednolicenie tynków,

- Wymianę tynku na cokole,

- Uzupełnienie, odtworzenie i konserwację elementów ozdobnych i detali architektonicznych

wykonywanych w tynku,

- Konserwację elementów kamiennych i sztucznego kamienia,

- Likwidację wnęki po nieużywanych drzwiach,

- Odtworzenie brakujących i renowacja istniejących elementów zegara,

- Odtworzenie napisu z pierwotną nazwą szkoły

-Wymiana obudowy windy

-Remont zabytkowych grzejników wskazanych w dokumentacji projektowej

-Odtworzenie schodów granitowych zewnętrznych z materiału oryginalnego wraz z uzupełnieniem – zastąpieniem wtórnych stopni betonowych granitowymi;

-Odtworzenie schodów i pochylni dla niepełnosprawnych wraz z istniejącymi balustradami

Termin realizacji: Rozpoczęci erobót budowlanych nie wcześniej niż 22.06.2021r.Zakończenie robót w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.