UZUPEŁNIAJĄCE TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO SPMS 94 ODBEDĄ SIĘ

25 SIERPNIA O GODZINIE 12.00 W SZKOLNEJ HALI SPORTOWEJ (BALON).TESTY PRZEPROWADZI TRENER WOJCIECH OSOWSKI.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY PISEMNEGO OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W EGZAMINIE