stanowisko urzędnicze – referent ds. administracji/ specjalista ds. administracji  w niepełnym wymiarze czasu pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

(miejsce pracy PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 6) 

 

 Dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 6

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 stanowisko urzędnicze – referent ds. administracji/specjalista ds. administracji

w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu)

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6

ul. Lenartowicza 21, 80-704 Gdańsk

(informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%)

1. Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce wykonywania pracy: ul.  Lenartowicza 21, 80-704 Gdańsk Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6
 • praca w sekretariacie,
 • praca z klientem,
 • obsługa sprzętu biurowego.

 2. Zakres zadań:

 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej z placówki zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie rejestracji klientów (w tym e-rejestracji) oraz form udzielonej pomocy,
 • redagowanie opinii, orzeczeń oraz zaświadczeń,
 • praca w programie GPE, SIO, PROGMAN,
 • sporządzanie sprawozdań,
 • obsługa klientów poradni w zakresie udzielania informacji, wydawania dokumentów, ustalania terminów badań i konsultacji,
 • wykonywanie prac doraźnie zleconych przez dyrektora.

 3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • biegła znajomość obsługi komputera w różnych programach,
 • umiejętność redagowania pism,
 • podzielność uwagi, cierpliwość i kultura osobista,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 4. Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • zdolność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku identycznym lub zbliżonym, wymagającym podobnych umiejętności i predyspozycji.

 5. Wymagane dokumenty:

 • informacje (np. CV), o których mowa w art.22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (wskazane przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
 • dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętności,
 • oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku podania danych wykraczających poza wymagane przepisami prawa (art. 221 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy).
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6, ul. Lenartowicza 21, 80-704 Gdańsk lub przesłać pocztą na podany adres.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem
z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. administracji/ specjalista ds. administracji” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2024 r. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów do Poradni. Dokumenty dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 29.01.2024 r.

Kolejnym etapem naboru będą rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wyłonionymi
w I etapie naboru, na podstawie złożonych dokumentów. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji poprzez wskazane przez kandydata dane kontaktowe. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1282) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej ZSO nr 6 przez okres co najmniej 3 miesięcy. Informacja, o której mowa wyżej zawiera:

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska,

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Poradni zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane
w sekretariacie przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji
o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru dokumentów osobiście za pokwitowaniem odbioru. Poradnia nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

pliki do pobrania