REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 94 W GDAŃSKU

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice,  nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i go przestrzegać. 
 3. Biblioteka pracuje zgodnie z organizacją roku szkolnego w ustalonych godzinach. 
 4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie osobiście.
 5. Czytelnik może mieć wypożyczone jednocześnie trzy książki na okres jednego miesiąca. Istnieje możliwość prolongaty terminu zwrotu wypożyczonych książek na okres ustalony przez     bibliotekarza. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może prosić o zwrot książek przed upływem ustalonego terminu.
 6. Zwroty książek po terminie powodują obniżenie oceny z zachowania (zgodnie z wewnętrznym systemem    oceniana).
 7. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 8. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone materiały. W przypadku zniszczenia lub zagubienia    wypożyczonej książki musi zwrócić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 9. Czytelnik ma wolny dostęp do literatury dziecięcej i młodzieżowej  do pozostałych zbiorów – za pośrednictwem bibliotekarza lub uczniów współpracujących.
 10. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie w szkole.
 11. Uczniowie korzystający z czytelni wpisują się do rejestru odwiedzin.
 12. Wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić pod koniec roku szkolnego w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie. 
 13. W bibliotece obowiązują zasady kulturalnego zachowania się.
 14. Integralną częścią Regulaminu Biblioteki Szkolnej jest Regulamin Udostępniania Podręczników.

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 1. Do biblioteki czytelniczy przybywają w maseczkach ochronnych.
 2. Osoby oczekujące w kolejce przed Biblioteką zachowują odstęp 2 m od innych osób.
 3. W Bibliotece nie może znajdować się więcej niż 2 osoby.
 4. Zwrócone książki są wyłączone z wypożyczania przez okres ich kwarantanny, tj. 48 godzin.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW  I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH uczniom Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 w Gdańsku

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz.1327)

Regulamin jest integralną częścią Regulaminu Biblioteki Szkolnej.

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Podręczniki wypożyczane są uczniom  na okres danego roku szkolnego; należy je zwrócić najpóźniej w dniu poprzedzającym roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej. W przypadku zdawania przez ucznia egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego termin zwrotu ulega przedłużeniu do terminu w/w egzaminu.
 3. Udostępniane książki należy chronić przed uszkodzeniem, zniszczeniem i zgubieniem oraz obłożyć w okładki na czas ich użytkowania. Zabrania się dokonywania w nich jakichkolwiek wpisów, notatek, rysunków. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub wymiany okładki. 
 4. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze itp. stanowią ich integralną część. 
 5. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na stan podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 
 6. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników.
 7. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić do biblioteki szkolnej wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne.
 8. Wypożyczający potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem oraz zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.  
 9. Rodzic ucznia potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności materialnej w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia przez jego dziecko wypożyczonego podręcznika lub materiału edukacyjnego.