REGULAMIN BIBLIOTEKI VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele  i inni pracownicy szkoły .

2. Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i go przestrzegać.

3. Biblioteka pracuje zgodnie z organizacją roku szkolnego w ustalonych godzinach. 

4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie osobiście.

5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.Wyjątkowo termin ten może zostać przedłużony. 

6. Książek nie należy przetrzymywać. Za zwrot książek po terminie uczeń  przynosi do biblioteki wskazaną przez bibliotekarza lekturę.

7. Książkę należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

8. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone materiały.W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonej książki, czytelnik musi odkupić tę samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

9. Czytelnik ma wolny dostęp do księgozbioru.

10. Z księgozbioru podręcznego  i czasopism można korzystać wyłącznie w szkole.

11. Uczniowie korzystający z czytelni wpisują się do rejestru odwiedzin.

12. Wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić w określonym terminie przed końcem roku szkolnego.

13. W bibliotece obowiązują zasady kulturalnego zachowania.