VI LO - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94, VI Liceum Ogólnokształcące)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6:
VI Liceum Ogólnokształcące im.Obrońców Helu
SP Mistrzostwa Sportowego 94 im.Hanzy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

Informujemy, że od dnia 1.12.2022 wszystkie zgłoszenia dotyczące Gdańskiej Platformy Edukacyjnej należy kierować wyłącznie poprzez formularz Helpdesk

Zespół ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Wychowawczej

w ZSO nr 6 w Gdańsku

 

Plan pracy zespołu:

Zebranie informacji o uczniach, zapoznanie się z dokumentacją uczniów posiadających opinie, orzeczenia z PPP, uczniów przewlekle chorych.

Zakwalifikowanie uczniów do odpowiednich form wsparcia. Omówienie i koordynowanie działań terapeutyczno – edukacyjnych, wychowawczych wobec uczniów.

Koordynacja  realizacji  działań z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego prowadzonego przez nauczycieli doradców zawodowych

i wychowawców.

Koordynacja  realizacji  i gromadzenie dokumentacji uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IPET, program rewalidacji, arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia )

Dokonanie  oceny i ewaluacja  efektywności   Indywidualnego Programu Terapeutycznego ucznia z orzeczeniem, okresowa wielofunkcyjna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

Organizacja  warsztatów, aktywności  przewidzianych w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym szkoły.

Konsultacje dla wychowawców i nauczycieli. Mediacje z rodzicami. Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

i dydaktycznych.

Współpraca  z Dyrekcją szkoły w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania uczniów na terenie szkoły.

Kontynuacja opieki psychoterapeutycznej nad uczniami objętymi programem Kalkulator w SP 94 i VI LO.

Pilotażowe wdrożenie tutoringu, kontynuacja szkolenia.

Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (min. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kuratorami sądowymi,  inspektorami policji ds. spraw nieletnich, funkcjonariuszami Straży Miejskiej, CIK, GCPU).

Współpraca z rodzicami uczniów,  zwiększenie spójności oddziaływania wychowawczego szkoły i domu poprzez wspólne rozwiązywanie problemów zaistniałych na terenie klasy i szkoły oraz środowiska dziecka.

Wsparcie uczniów z zagranicy. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane

z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej.

Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Innowacja pedagogiczna „Różne twarze depresji”- rozumiemy i pomagamy- program wsparcia psychologiczno - pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Aktualizacja działań pedagogiczno- psychologicznych w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym  szkoły,  koordynacja procedur interwencji kryzysowych szkoły.

Nauczanie zdalne (dotyczy wprowadzenia zajęć online). Kontynuacja działania grup wsparcia w aplikacji Teams.

Skład zespołu:

Katarzyna Grecka – Bądkowska – psycholog szkolny

Bogumiła Jarosz – pedagog szkolny VI LO

Anna Walerzak – Więckowska – pedagog szkolny SPMS 94

Żaneta Grączyńska - nauczyciel współorganizujący kształcenie

Julita Groenwald – Pawelec - nauczyciel współorganizujący kształcenie

Iwona Wróblewska - nauczyciel współorganizujący kształcenie

 

Harmonogram pracy zespołu dostępny w sekretariacie szkoły.

 

 

powrót do góry